Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme mimořádnou pozornost. Dbáme na to, aby byly všechny požadavky nejen splněny, ale pokud možno i překročeny, protože jsme si vědomi citlivosti této oblasti.

Správcem internetového obchodu DreamWithUs a zpracovatelem údajů na stránkách je společnost 10X Global Ltd.,2967 Dundas St West, Unit 1507 , Toronto, ON, M6P 1Z2, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinna chránit osobní údaje svých uživatelů.

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pro následující účely;

 • za účelem zpracování objednávek a přípravy zásilek, ochrany našich právních nároků a plnění našich právních povinností,

 • abychom zjistili počet návštěvníků a zlepšili naše služby,

 • pomocí vašich kontaktních údajů a dalších informací vám můžeme zobrazit a zároveň zaslat naše nabídky na míru.

 • Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat na základě přípravy nebo plnění smlouvy s vámi, plnění právních povinností, našich právních nároků nebo vašeho souhlasu.

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě poskytujeme vaše údaje našim partnerům, aby zajistili platbu, přepravu a další záležitosti související s vaší objednávkou. Údaje poskytujeme také našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají podle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme také poskytovat informace reklamním a sociálním sítím pro zobrazování vlastních reklam na jiných webových stránkách.

Všechny popsané osobní údaje zpracováváme jako správce. Vaše osobní údaje můžeme předat také dalším subjektům, které mají rovněž funkci správce, a to:

Partnerům spravujícím platební systémy pro poskytování plateb, zejména pokud jde o platební karty, zejména Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemsko, DCCN 34259528

Dopravním partnerům, zejména společnosti;

 • Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovinsko, DŠ 25028022,

 • DPD d.o.o., Celovška cesta 492, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovinsko, DŠ SI46749845 a

 • GSL Slovenija d.o.o., Cesta v Prod 84, 1000 Ljubljana, DŠ 74531891, pokud vám objednané zboží doručí;

 • Packeta CZ

Používání souborů cookie a dalších technologií, předávání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte náš online obchod, ukládáme a čteme soubory cookie z vašeho zařízení. Soubory cookie zůstávají v zařízení, ze kterého navštívíte náš internetový obchod, po určitou dobu a aktivují se při každé návštěvě webových stránek, které příslušné soubory cookie vytvořily.

Tyto soubory cookie nám pomáhají:

 • s vaší identifikací při přepínání mezi jednotlivými webovými stránkami naší domény a při opětovných návštěvách - takto se váš nákupní košík nesmaže,

 • abychom zjistili, zda jste nám dali souhlas v souladu s tímto dokumentem, nebo zda jste se např. rozhodli zúčastnit se konkrétního výzkumu,

 • se zajištěním bezpečnosti, např. abychom mohli ověřit, že váš odkaz na naši webovou doménu nebyl zneužit a že někdo neobchoduje vaším jménem,

 • při identifikaci, studiu a opravě chyb a nedostatků našich webových stránek.

Tyto typy souborů cookie a dalších souborů jsou nezbytné pro provoz našeho internetového obchodu. Pokud ve svém prohlížeči zakážete soubory cookie, naše webové stránky nemusí fungovat správně, což znamená, že vám nebudeme moci nabídnout položky z naší nabídky a služeb.

Dále ukládáme:

Soubory cookie z našich webových stránek, které nám umožňují:

 • sledovat počet návštěv našich webových stránek nebo jednotlivých obsahů, vytvářet statistiky a přehledy a měřit výkon vašich reklam;

 • umožňujeme ukládání souborů cookie třetími stranami, které mohou používat:

 • shromažďovat informace o vašem chování na našich nebo jiných webových stránkách;

 • zobrazovat přizpůsobené nabídky a přizpůsobené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách mimo naši doménu;

 • připojení k sociálním sítím, jako je Facebook, včetně automatického přihlášení, poskytování funkcí, jako je "To se mi líbí", zobrazování přizpůsobených nabídek a přizpůsobených reklam na sociálních sítích a jiných webových stránkách mimo náš web.

Pro obchodní účely DreamWithUs.cz  Shromažďuje následující údaje o uživateli:

 • jméno a příjmení,

 • adresu a místo bydliště,

 • e-mailovou adresu,

 • kontaktní telefonní číslo,

 • a další informace, které uživatelé zadávají do formulářů na webových stránkách DreamWithUs.

Za správnost informací zadaných uživateli nezodpovídáme.

Z bezpečnostních důvodů jsou shromažďovány také IP adresy, ze kterých uživatelé na webové stránky přistupují. Na začátku návštěvy je každému uživateli přiřazen soubor cookie relace, který slouží k identifikaci a sledování nákupního košíku. DreamWithuUs může ve vašem počítači ukládat také některé trvalé soubory cookie, například: identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro identifikaci při další návštěvě), hodnocení položek (abychom věděli, které položky jste již hodnotili) a čtyři města souborů cookie služby Google Analytics).

Všechny uvedené údaje, kromě souborů cookie, jsou trvale uloženy na serveru (www.dreamwithus.cz). Soubory cookie relace se ukládají v paměti serveru pouze po dobu trvání návštěvy a po hodině nečinnosti se vymažou, zatímco trvalé soubory cookie se ukládají v počítači návštěvníka.

DreamWithUs Manager může údaje použít v anonymizované souhrnné podobě pro účely statistické analýzy.

Správce internetového obchodu DreamWithUs v žádném případě nepředá uživatelské údaje neoprávněným osobám. Doručovací adresu uživatele svěříme pouze doručovací službě (např. Packeta nebo GLS). Uživatele budeme kontaktovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku pouze v případě, že s tím uživatel výslovně nesouhlasí.

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte následující práva

Právo být informováni o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme. To zahrnuje také informace o tom, jak je shromažďujeme, za jakým účelem, na jak dlouho, odkud údaje získáváme a komu je předáváme. V souladu s právem na seznámení se můžete od nás požadovat kopii zpracovávaných údajů a my vám poskytneme první kopii zdarma a každou další za úplatu.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou nesprávné nebo neúplné, máte právo nás požádat, abychom je co nejdříve opravili nebo doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo na vymazání svých osobních údajů. Vaše osobní údaje vymažeme co nejdříve, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali:

 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, což jsou údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný, a zároveň nemáme žádný jiný důvod tyto údaje dále zpracovávat;

 • využili jste svého práva vznést námitku proti zpracování údajů (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování údajů) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a uznáváme, že existuje více oprávněných zájmů, které by odůvodňovaly další zpracování těchto údajů. nemáme, ale

 • předpokládáte, že námi prováděné zpracování osobních údajů již není v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 • Upozorňujeme však, že i když je některý z popsaných důvodů splněn, neznamená to, že všechny vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány. Toto právo však nelze uplatnit, pokud je zpracování vašich osobních údajů nadále nezbytné pro plnění našich právních povinností nebo pro určení, vymáhání nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování údajů

V některých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit také právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám v určitých případech umožňuje požadovat, aby vaše osobní údaje byly výslovně označeny a vyloučeny z jakéhokoliv procesu zpracování - v takovém případě je účinek časově omezený (a nikoli trvalý jako v případě práva na výmaz). Zpracování osobních údajů musíme omezit:

 • pokud zpochybníte správnost osobních údajů, dokud se nedohodneme, které údaje jsou správné;

 • pokud zpracováváme vaše osobní údaje bez odpovídajícího právního základu (např. nad zamýšlený rozsah) a vy budete místo výmazu těchto údajů preferovat pouze jejich omezení (např. pokud předpokládáte, že nám tyto údaje poskytnete i v budoucnu);

 • pokud již nepotřebujeme vaše osobní údaje pro výše popsané účely a vy je potřebujete k určení, vymáhání nebo obhajobě svých právních nároků, nebo

 • pokud vznesete námitku proti zpracování údajů. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno níže v části "Právo vznést námitku proti zpracování údajů"). Během zpracování vaší námitky musíme omezit zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás všechny své osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje poskytujeme ve strukturované, standardní a strojově čitelné podobě. Snadný přenos dat je možný pouze u údajů, které zpracováváme automaticky v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování údajů

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) nařízení (EU) 2016/679 a vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu. Okamžitě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro marketingové aktivity; v ostatních případech učiníme totéž, dokud nebudeme mít oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi právy, nebo pro vymáhání právních nároků.

Právo na odvolání

Uplatněním výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného orgánu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že máte podezření, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Na námi prováděné zpracování údajů si můžete stěžovat u komisaře pro informace na adrese Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Výjimečné zpřístupnění osobních údajů

Údaje shromážděné a zpracované společností DreamWithUs (www.dreamwithus.cz) Budou zveřejněny pouze v případě, že takovou povinnost stanoví zákon, nebo v dobré víře, že je to nezbytné pro soudní řízení nebo jiné orgány veřejné moci a pro ochranu a prosazování oprávněných zájmů společnosti DreamWithUs.

okud vaše osobní údaje zpracováváme z tohoto důvodu, nepotřebujeme k tomuto typu zpracování údajů váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, abychom dodrželi platné zákony, které jsou v době vypracování memoranda platné.

Úspěšně jste se přihlásili k odběru!
Tento e-mail byl zaregistrován